ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των γιατρών στο ΕΣΥ! Όλα τα νέα κριτήρια

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα ένα προσχέδιο νόμου βάση του οποίου αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των γιατρών αφού δημιουργούνται νέες επιτροπές κρίσης και αξιολόγησης.

Από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι οι γιατροί θα μπορούν να κάνουν αίτηση για πρόσληψη σε 5 νοσοκομεία, ενώ πλέον θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα «ποιοτικά» προσόντα των επιστημόνων.

Ήδη πάντως ετοιμάζεται η αλλαγή του ωραρίου και των εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: «Αλλάζει το ωράριο και οι εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ! Τι φέρνει νομοσχέδιο του υπ.Υγείας»

Συγκεκριμένα τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων που θα προσμετρώνται είναι

1. Η προϋπηρεσία,

2. Το επιστημονικό έργο

3. Το εκπαιδευτικό έργο.

Με βάση την ιεράρχηση που καθορίζει το υπουργείο Υγείας στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται για την προϋπηρεσία 50%, για το επιστημονικό έργο 30% και για το εκπαιδευτικό έργο 20%.

Στις περιπτώσεις κρίσης για θέση διευθυντή (ή συντονιστή διευθυντή) η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος/η (10%) και ως εκπαιδευτής (10%).

Διαβάστε παρακάτω όλο το κείμενο που δίδεται προς διαβούλευση από το υπουργείο Υγείας:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 

● Με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε κάθε ΥΠΕ συγκροτείται Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής γιατρών ΕΣΥ (ανά ειδικότητα) με διετή θητεία. Το Συμβούλιο είναι 5μελές και απαρτίζεται

α) από έναν / μία διοικητή /τρια νοσοκομείου της ΥΠΕ ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον / την αναπλ. διοικητή / τρια του ίδιου νοσοκομείου και εάν δεν υπάρχει , τον / την διευθυντή / διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας .

β) από έναν/ μία 1 ΠΕ διοικητικό/ή υπάλληλο βαθμού Α’ από την κεντρική υπηρεσία ή τους φορείς της ΥΠΕ με τον / την αναπληρωτή / τριά τους.

γ) τρεις (3) γιατρούς με βαθμό διευθυντή / τριας ή Συντονιστή που επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των διευθυντών / τριών ή Συντονιστών διευθυντών / τριών της ίδιας ειδικότητας με τους/ τις κάθε φορά κρινόμενους /νες, με τους /τις αναπληρωτές / τριές τους.

Στη διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις θέσεις κάθε ιατρικής ειδικότητας συμμετέχει διαφορετικό μέλος από τις περιπτώσεις α και β. Με κλήρωση που διενεργείται στην ΥΠΕ από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τον διοικητή, καθορίζεται σε ποιας ειδικότητας την διαδικασία θα συμμετέχει το κάθε μέλος από αυτά.

Σε περιπτώσεις που ο διαθέσιμος προς κλήρωση αριθμός των μελών των περιπτώσεων α και β είναι μικρότερος από τον αριθμό των ιατρικών ειδικοτήτων για τις οποίες γίνεται η κρίση, μπορεί κάποιο μέλος να συμμετέχει σε περισσότερες από μία διαδικασίες κρίσης.

Η γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από 2 γραμματείς – μία/έναν τακτική/κό και μία/έναν αναπληρωματική /κό, υπαλλήλους κλάδου ΠΕ διοικητικού, που ορίζονται με απόφαση του διοικητή της οικείας ΥΠΕ.

Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

● Κάθε υποψήφιος /α έχει την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για πέντε (5) θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που έχουν προκηρυχθεί σε νοσοκομεία μιας (1) ΥΠΕ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και σειρά προτίμησης.

● Κριτήρια επιλογής αποτελούν η προϋπηρεσία / κλινική εμπειρία, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο και οι διοικητικές ικανότητες στις περιπτώσεις που κρίνονται υποψήφιοι για διευθυντικές θέσεις.
Με υπουργική απόφαση ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής καθώς ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.

Με Υπουργική απόφαση επίσης ορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας , μοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής επιλογής για κάθε θέση που έχει προκηρυχθεί.

Προτεινόμενο σχέδιο Υπουργικής απόφασης

α) Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης /τοποθέτησης.
Κάθε υποψήφιος /α έχει την δυνατότητα να επιλέξει για υποβολή υποψηφιότητας 5 από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στα νοσοκομεία μιας(1) ΥΠΕ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την σειρά προτίμησης.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α καταταγεί 1ος /η σε περισσότερες από μία (1) θέσεις , επιλέγεται για την θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη στην σειρά προτίμησης. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος/η , επιλέγονται οι επόμενοι / ες σε σειρά κατάταξης.

Υποψήφιος/α που δεν έχει επιλεγεί για κάποια από τις θέσεις της ΥΠΕ για τις οποίες έχει υποβάλει υποψηφιότητα , μπορεί να επιλεγεί για θέση σε νοσοκομείο άλλης ΥΠΕ εφόσον για την θέση αυτή δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες ή οι επιλεγέντες /είσες έχουν αποποιηθεί τον διορισμό και δεν ακολουθούν άλλοι/ες στην σειρά κατάταξης.

Η επιλογή γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και δήλωση αποδοχής του / της υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από μία δηλώσεις αποδοχής, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α με την υψηλότερη μοριοδότηση από το συμβούλιο της ΥΠΕ στην οποία είχε υποβάλει υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται (ηλεκτρονικά ) στην διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της ΥΠΕ μέσα σε 2 εβδομάδες από την ημερομηνία προκήρυξης.
Αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής και μέσα σε 2 εβδομάδες , τα στοιχεία από τα βιογραφικά των υποψηφίων ελέγχονται και καταχωρούνται στην αντίστοιχη ενότητα / κατηγορία κριτηρίων.

Αμέσως μετά συνέρχεται το συμβούλιο σε ολομέλεια και μοριοδοτεί τους υποψηφίους για κάθε θέση. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες , δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της ΥΠΕ . Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων παρέχεται για την επόμενη μία (1) εβδομάδα από την ημερομηνία της ανάρτησης.
Το Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και αποφασίζει για την τελική κατάταξη και την επιλογή για κάθε θέση μέσα σε 10 μέρες. Η τελική κατάταξη και επιλογή αναρτάται στον ιστότοπο της ΥΠΕ .

Οι πέντε (5) πρώτοι στην βαθμολογία υποψήφιοι για κάθε θέση , υποβάλλονται στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Τα μόρια που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος στην συνέντευξη, προστίθενται στην προηγούμενη μοριοδότηση και προκύπτει η τελική βαθμολογία σύμφωνα με την οποία θα γίνει η τελική επιλογή για κάθε θέση.

Η τελική βαθμολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της ΥΠΕ.
Τυχόν παραβίαση των προθεσμιών, συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη των διοικητών των ΥΠΕ (ατελής / πλημμελής εκπλήρωση καθήκοντος κλπ.)

β) Μοριοδότηση κριτηρίων

Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων είναι

1. Η προϋπηρεσία,
2. Το επιστημονικό έργο
3. Το εκπαιδευτικό έργο.

Η ιεράρχηση (βαρύτητα) των κριτηρίων αυτών στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται για την προϋπηρεσία 50% , για το επιστημονικό έργο 30% και για το εκπαιδευτικό έργο 20%. Στις περιπτώσεις κρίσης για θέση διευθυντή (ή συντονιστή διευθυντή) η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος/η (10%) και ως εκπαιδευτής (10%).

Η αρχική κατάταξη των υποψηφίων για κάθε θέση γίνεται με βάση την συνολική μοριοδότηση από τα προσκομισθέντα στοιχεία του βιογραφικού. Οι πέντε πρώτοι στην μετά την εκδίκαση των ενστάσεων τελική σειρά κατάταξης , υποβάλλονται στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, από την οποία προκύπτει και η μεταξύ των πέντε πρώτων κατάταξη και τελική επιλογή.

Προσωπικές συνεντεύξεις

● Συνολική ανώτερη βαθμολογία από την συνέντευξη : 150 μόρια (και 200 για τις διευθυντικές θέσεις).

● Οι υποψήφιοι που θα υποβληθούν στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, προσκομίζουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να τεκμηριώσει το βάσιμο των απαντήσεών τους.

● Τα μέλη του συμβουλίου βαθμολογούν το καθένα ατομικά την κάθε κατηγορία απαντήσεων. Στο τέλος , η τελική βαθμολογία της συνέντευξης προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των κριτών για κάθε κατηγορία.
● Προτεινόμενη εγκύκλιος

Α) Την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την προκήρυξη, γίνεται από την διοίκηση κάθε ΥΠΕ πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή των διευθυντών και Συντονιστών διευθυντών ΕΣΥ στο συμβούλιο κρίσης . Η προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής είναι μία εβδομάδα από την δημοσίευση της πρόσκλησης .

Αμέσως μετά διενεργείται κλήρωση ανά ειδικότητα μεταξύ όσων εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που ο αριθμός όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δεν επαρκεί για την διενέργεια της κλήρωσης και την συγκρότηση του συμβουλίου για την συγκεκριμένη ειδικότητα, η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά μεταξύ όλων των υπηρετούντων διευθυντών και συντονιστών διευθυντών της ειδικότητας αυτής. Η διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας κληρώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες μέρες.

Για κρίσεις υποψηφίων σε θέσεις που μπορούν με βάση την προκήρυξη να καταληφθούν από γιατρούς με διαφορετικούς τίτλους ειδικότητας , όπως σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ΤΕΠ, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας, αιματολογικά εργαστήρια, η κλήρωση διενεργείται μεταξύ των διευθυντών και συντονιστών διευθυντών όλων των σχετικών με την συγκεκριμένη θέση ειδικοτήτων.

Σε περιπτώσεις που σε μια ΥΠΕ ο αριθμός των υπηρετούντων διευθυντών δεν επαρκεί για την συγκρότηση του συμβουλίου για συγκεκριμένη ειδικότητα , τότε στην διαδικασία κρίσης μπορούν να συμμετέχουν και επιμ. Α’ με την ειδικότητα αυτή.

Αν δεν επαρκούν αριθμητικά και οι επιμ. Α’ , τότε στην κλήρωση και την συγκρότηση του συμβουλίου για την συγκεκριμένη ειδικότητα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και διευθυντές συναφούς ή ομοειδούς ειδικότητας, όπως διευθυντές με ειδικότητα παθολογίας ή γενικής χειρουργικής για ειδικότητες συναφείς με την παθολογία ή την γενική χειρουργική αντίστοιχα, διευθυντές ακτινοδιαγνωστικής και παθολογικής ογκολογίας για θέσεις ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, διευθυντές ορθοπαιδικής για θέσεις Φ.Ι.Α.

Β) Κατά το χρονικό διάστημα που διενεργείται η διαδικασία κληρώσεων μεταξύ των γιατρών, ταυτόχρονα διενεργούνται και οι κληρώσεις για την τοποθέτηση των διοικητών των νοσοκομείων και των διοικητικών υπαλλήλων στο συμβούλιο και ανά ειδικότητα.

Η κλήρωση στην πρώτη περίπτωση διενεργείται μεταξύ όλων των διοικητών, αναπλ. διοικητών και διευθυντών ιατρικής υπηρεσίας για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος ανά ειδικότητα και στην δεύτερη περίπτωση , μεταξύ όλων των ΠΕ διοικητικών υπαλλήλων με βαθμό Α’ της κεντρικής υπηρεσίας και των νοσοκομείων της ΥΠΕ .

Γ) Αμέσως μετά την παραλαβή των φακέλων των υποψηφίων, το μέλος του συμβουλίου που είναι διοικητικός υπάλληλος, μαζί με τον αναπληρωτή του και με γραμματειακή υποστήριξη, ελέγχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων (πτυχίο, τίτλος ειδικότητας-ή εξειδίκευσης- και χρόνος απόκτησης που δεν μοριοδοτούνται) και τα έγγραφα στοιχεία τα σχετικά με την προϋπηρεσία, καταχωρώντας τα στην αντίστοιχη στήλη για κάθε υποψήφιο.

Οι φάκελοι των οποίων ο έλεγχος και η καταχώρηση των στοιχείων προϋπηρεσίας έχει ολοκληρωθεί, παραδίδονται στους ιατρούς – μέλη του συμβουλίου από την κάθε ειδικότητα που καταχωρούν στους πίνακες 2, 3, 4α και 4β τα στοιχεία που αφορούν την επιστημονική και εκπαιδευτική δραστηριότητα κάθε υποψηφίου.

Δ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συνέρχεται το συμβούλιο για κάθε ειδικότητα και μοριοδοτεί τους υποψηφίους σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στους πίνακες.

Ε) Αμέσως μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που αφορούν στην αρχική μοριοδότηση και την τελική κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα έγγραφα στοιχεία, το συμβούλιο συνέρχεται προκειμένου να υποβληθούν σε συνέντευξη οι πέντε πρώτοι στην σειρά κατάταξης για κάθε θέση.

Η συνέντευξη έχει την μορφή της δομημένης συνέντευξης, με προκαθορισμένες και ίδιες ερωτήσεις σε όλους τους υποψηφίους, καθώς και συγκεκριμένες απαντήσεις που καθεμιά βαθμολογείται με προκαθορισμένη βαθμολογία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπουργικής απόφασης. Η διάρκεια της συνέντευξης είναι 20-30’ και οι ερωτήσεις υποβάλλονται από τον /την πρόεδρο του συμβουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέοι αυστηροί έλεγχοι στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση! Τι ετοιμάζεται

Τσουχτερά πρόστιμα για τους γιατρούς που δε συνταγογραφούν με τους νέους κανόνες! Τι προβλέπει το μνημόνιο

Οι νέοι γιατροί ενώνουν δυνάμεις κατά του μνημονίου! Τι ετοιμάζουν

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Το πολυνομοσχέδιο «σκοτώνει» τους γιατρούς! Όλα τα αγκάθια για τους γιατρούς

Σχετικά Άρθρα

Back to top button