ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Αλλάζει ο χάρτης της εκπαίδευσης για γιατρούς και νοσηλευτές! Το σχέδιο της νέας διυπουργικής επιτροπής

Ήδη ξεκινά συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Παιδείας προκειμένου να σχεδιαστεί από την αρχή η εκπαίδευση των γιατρών, των νοσηλευτών και των άλλων επαγγελματιών υγείας.

Η κοινή επιτροπή που συστήνεται θα μελετήσει τον τρόπο συνεργασίας όλων των πανεπιστημιακών κλινικών, και των σχολών ώστε να χαραχθεί νέα εθνικό σχέδιο εκπαίδευσης τόσο προπτυχιακό όσο και μετά το πτυχίο δηλαδή εκτός των άλλων την ειδικότητα σε ότι αφορά τουλάχιστον στους γιατρούς. Διαβάστε ΕΔΩ το ρεπορτάζ που αποκάλυψε το HealthReport.gr για τη νέα ειδικότητα ιατρικής που σχεδιάζεται: «Ετοιμάζεται ειδικότητα επείγουσας ιατρικής! Τι οργανώνει το υπ.Υγείας»

Πάντως το νέο πολυπληθές διυπουργικό όργανο που δημιουργείται θα αναλάβει να εκτιμήσει και τη σημερινή κατάσταση της εκπαίδευσης των επαγγελματικών ώστε να εισηγηθεί και τις απαραίτητες αλλαγές.

Διαβάστε παρακάτω τι προβλέπει η απόφαση:

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Υγείας, Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, αρμόδια για τον συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δυο Υπουργείων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας,

β) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) ένα μέλος με ιδιαίτερο επιστημονικό κύρος που να έχει διακριθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για τις γνώσεις του, την πείρα και την προσφορά του στο αντικείμενο της ανωτέρω Επιτροπής, ως Συντονιστή, που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,

δ) τον Αντιπρόεδρο του (Κε.Σ.Υ.) με αναπληρωτή του ένα μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κε.Σ.Υ., ιατρό που προτείνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή αυτού,

ε) έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν εκπρόσωπο του Ε.Σ.Α.Ν με τον αναπληρωτή του,

ζ) ένα μέλος Δ.Ε.Π των ιατρικών τμημάτων των σχολών επιστημών υγείας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των Προέδρων,

η) ένα μέλος Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι. Νοσηλευτικής, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των Προέδρων,

θ) ένα μέλος Δ.Ε.Π των Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Νοσηλευτικής και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των Προέδρων,

ι) έναν εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε, με τον αναπληρωτή του,

ια) έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του,

ιβ) έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Ε., με τον αναπληρωτή του,

ιγ) έναν Παιδοψυχίατρο, Πανεπιστημιακό, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από την Επιστημονική Εταιρεία Παιδοψυχιάτρων.

3. Στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμη Ομάδα Εργασίας που απαρτίζεται από:

α) τους εκάστοτε Προέδρους των Ιατρικών Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και τους αναπληρωτές Προέδρου ως αναπληρωτές τους,

β) τους δυο (2) εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα οριστούν με την απόφαση
συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 2 και,

γ) το μέλος της περίπτωσης (ζ) της παρ. 2 με τον αναπληρωτή του, το οποίο και προεδρεύει.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί ο συντονισμός και η συνεργασία των ιατρικών τμημάτων της χώρας σε ζητήματα προπτυχιακής, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας.

4. Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή ορίζονται από το φορέα τους εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης και
σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου ορισμού, ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον αντίστοιχο αρμόδιο Υπουργό.

5. Ειδικότερα, η Επιτροπή εισηγείται για:

α. Τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τεχνολόγους και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας σε εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών.

β. Τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που αφορούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.

γ. Την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και για την επικαιροποίηση του πλαισίου αυτού.

δ. Τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή και την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.

6. Με απόφαση της Επιτροπής μπορούν να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από άλλους δημόσιους λειτουργούς ή ιδιώτες ή άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους γενικούς γραμματείς ή εκπροσώπους τους. Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Για τα μέλη της Επιτροπής που έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, καταβάλλονται έξοδα κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Στους ιδιώτες-μέλη που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλεται ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και έξοδα κίνησης, που καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

8. Η θητεία των μελών είναι πενταετής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται μείωση των εξειδικευμένων γιατρών με τις αλλαγές στις ειδικότητες! Όλες οι πληροφορίες

Έτοιμες οι Ομάδες Εργασίας για αλλαγές σε 45 ειδικότητες! Τι θα εισηγηθούν

Άρχισαν τα όργανα για τις ειδικότητες! Ξεκίνησε ήδη η αξιολόγηση! Τι εντολές έδωσε το υπ.Υγείας

Σχετικά Άρθρα

Back to top button