Η φωνή του ασθενούς

Αναστολή λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ

Αναβάλλεται, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, η συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης, σύμφωνα με την ΠΝΠ για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.

Στις περιπτώσεις λήξης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, δικαιώματος σε παροχές, λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται για τρεις μήνες η καταβολή της αναπηρικής παροχής. Η ως άνω παράταση προστίθεται σε κάθε παράταση που προβλέπεται από άλλη διάταξη νόμου.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και για όλα εν γένει τα επιδόματα που χορηγούνται, λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται, μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α..

Παράλληλα, παρατείνεται ισόχρονα και η ασφαλιστική ικανότητα, όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση που, μετά την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σε αυτούς αχρεωστήτως, κατ΄ εφαρμογή του παρόντος, επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση δύναται να παραταθούν οι ως άνω προθεσμίες.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button