ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Δείτε ποιοι δικαιούνται δωρεάν φάρμακα και νοσηλεία με το «παράλληλο πρόγραμμα»! Όλη η λίστα

Η προώθηση του παράλληλου προγράμματος αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς συνανθρώπους μας, που σήμερα βασανίζονται όχι μόνο λόγω κάποιας ασθένειας αλλά και επειδή δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν οι ανασφάλιστοι πρόσβαση σε δωρεάν θεραπείες είναι να διαθέτουν αριθμό ΑΜΚΑ, με ορισμένες εξαιρέσεις που δίνει ο νόμος.

Για την κάλυψη των εξόδων,  την όλη χρηματοδότηση θα αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ ο οποίος ενισχύθηκε με 100 εκατ. ευρώ επιπλέον. Ένας ΕΟΠΥΥ ο οποίος σήμερα καταρρέει οικονομικά με περισσότερα από 1,8 δις ευρώ χρέη σε παρόχους. Βέβαια είναι άγνωστο εάν το πόσο αυτό θα είναι αρκετό δεδομένου ότι σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν εκατομμύρια άνεργοι και συνεπώς ανασφάλιστοι.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με μελέτη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) οι ανάγκες σε φάρμακα για το 2016 θα είναι κατά πολύ αυξημένες, αφού θα συμπεριληφθούν 2,5 με 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι που μέχρι πρόσφατα δεν καλύπτονταν φαρμακευτικά. Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί για το 2016 στα 2 δισ. € (ίδια με αυτή του 2015).

Με βάση πάντως τους υπολογισμούς της κυβέρνησης οι υπερβάσεις της φαρμακευτικής δαπάνης θα καλυφθούν με rebate και clawback (υποχρεωτικές εκπτώσεις και αυτόματες επιστροφές χρημάτων με την υπέρβαση από τους παρόχους).

Οι δικαιούχοι δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας είναι οι παρακάτω:

α) οι µη άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής οµογενείς, οι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής στην Ελλάδα, καθώς και τα µέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) όλων των προαναφεροµένων,

β) οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ασφαλιστικών ταµείων της χώρας και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας,

γ) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής στη χώρα:

i) ανήλικοι έως 18 ετών,

ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης,

iii) άτοµα µε αναπηρία που φιλοξενούνται σε δοµές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνοµης Διαβίωσης για άτοµα µε αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,

iv) άτοµα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας

v) άτοµα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δοµές των εγκεκριµένων οργανισµών θεραπείας ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισµούς ως εξωτερικοί ασθενείς,

vi) οι κρατούµενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούµενοι σε ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης,

vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναµορφωτικό µέτρο,

viii) άτοµα µε αναπηρία 67% και πάνω και άτοµα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων
νοσηµάτων-παθήσεων και τα άτοµα λοιπών χρόνιων νοσηµάτων, εφόσον το χρόνιο νόσηµα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωµατεύσεις θεραπόντων ιατρών Δηµόσιων Δοµών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων,

ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισµένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας)
και οι ανιθαγενείς και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ είτε εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου,

x) όσοι διαµένουν στην Ελλάδα µε καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα), είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ, είτε εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου,

xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) από την ηµεροµηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήµατος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή µεταγενέστερου) και µέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήµατος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη
δηλαδή µε απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής του ενδίκου µέσου της αίτησης ακύρωσης,

xii) θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύµφωνα µε το π.δ. 233/2003 (Α΄233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν τα µέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α΄158) «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος» και για όσο διάστηµα διαρκούν τα µέτρα προστασίας και αρωγής.

Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής αποµάκρυνσης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button