ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη των γιατρών χωρίς ειδικότητα στο ΕΣΥ ως Γενικοί Γιατροί! Όλη η διαδικασία

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως και τις 30 Σεπτεμβρίου στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., για την ένταξή τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.

Η ρύθμιση αφορά τους γιατρούς που υπηρετούν στις Μονάδες του ΠΕΔΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής.

Πάντως η συγκεκριμένη απόφαση της κυβέρνησης ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους Γενικούς Γιατρούς που κατέχουν τη σχετική ειδικότητα. Διαβάστε ΕΔΩ τι υποστηρίζουν: «Στα χαρακώματα οι Γενικοί Γιατροί με τους γιατρούς του ΠΕΔΥ χωρίς ειδικότητα! Τι ζητούν από τον υπ.Υγείας»

Όλα τα δικαιολογητικά

Η υπουργική απόφαση καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια της ένταξής τους στο ΕΣΥ. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τι προβλέπει:

Άρθρο 1

«Ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ΠΔ 84/1986 (Α΄31), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ΠΔ 38/2004 (Α΄35), και το άρθρο 30 του ΠΔ 38/2010 (Α΄78) και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4461/ 2017 (ήτοι στις 28-03-2017) υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έως και 30-09-2017 στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., για την ένταξή τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. λόγω κεκτημένου δικαιώματος.

Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) και των Δ.Υ.Πε.

Άρθρο 2
Για την ένταξη στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι απαραίτητα εκτός από την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.

Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

β. Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γενικής ιατρικής

δ. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικράτειας ε. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής, οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας.

ζ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε. και από το οποίο θα προκύπτει ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας

Η αίτηση των υποψηφίων με τα παραπάνω δικαιολογητικά, αποστέλλονται στους εισηγητές με ευθύνη της γραμματείας της οικείας Δ.Υ.Πε. το αργότερο μέχρι 15-10-2017.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν περιλαμβάνεται στον υπηρεσιακό φάκελο του προς ένταξη ιατρού, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από την γραμματεία της Δ.Υ.ΠΕ προκειμένου να το προσκομίσει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών στους εισηγητές (15-10-2017).

Άρθρο 3

Αρμόδιο για την αξιολόγηση των προς ένταξη ιατρών είναι το συμβούλιο αξιολόγησης του άρθρου 22 του ν.4461/2017 (Α΄38). Η συνέλευση που αποτελεί το συμβούλιο αξιολόγησης, συγκαλείται από το Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Οι εισηγητές υποχρεούνται να καταθέσουν στη γραμματεία της οικείας Δ.Υ.Πε. την εισήγησή τους έως 31-10-2017. Η Γραμματεία μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση.

Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31-12-2017, συγκαλείται το συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αιτιολογημένα αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις των εισηγητών, την ένταξη ή μη των υποψηφίων και την κατάταξή τους σε βαθμό ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 25 του ν.4461/2017 (Α 38).

Άρθρο 4

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου εκδίδεται από το Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ με την οποία οι θέσεις που κατέχουν οι καταταγέντες ιατροί, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής, λόγω κεκτημένου δικαιώματος.
Η διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

Σχετικά Άρθρα

Back to top button