Επιχειρηματικά Νέα

Ξεκινούν τα μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα Οικονομικά και τη Διοίκηση της Υγείας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2022.

Γενικές Πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Το Π.Μ.Σ. αποτελεί πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και η διάρκεια του είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τις 16 Σεπτεμβρίου 2020. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε €6.000 και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18.00 – 21.00 και Σάββατο 09.00 – 15.00.

Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων – Συνημμένα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 13.04.2020 έως 31.05.2020, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας:
▪ Έντυπη: www.msc-hem.gr/files/aitisi_ypobolis1.docx ▪ Ηλεκτρονική: https://msc-hem.gr/aitisi_ygeia/
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα): https://www.msc-hem.gr/files/cv.pdf
• Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας ή άλλων συναφών Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τελειόφοιτοι υποψήφιοι, οι οποίοι σκοπεύουν να αποφοιτήσουν εντός του προσεχούς διαστήματος, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγραφούν μόνο εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Σε αυτή την περίπτωση, η βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
• Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας: Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής (επιπέδου
Β2), δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή
• Δύο έγχρωμες φωτογραφίες, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
• Δύο συστατικές επιστολές (όπως στο υπόδειγμα https://www.msc- hem.gr/files/sistatiki_epistoli.pdf)

Σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί ηλεκτρονικά, οι συστατικές επιστολές δύνανται να αποσταλούν με τους εξής τρόπους:
▪ Σε φακέλους, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους από τους συντάκτες, οι οποίοι είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά απευθείας από τους συντάκτες ή τους υποψηφίους
▪ Ηλεκτρονικά, απευθείας από τους συντάκτες, στη διεύθυνση hem@unipi.gr
• Αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
• Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους, που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
• Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
• Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης – Skype).

Τρόποι Αποστολής Αιτήσεων – Δικαιολογητικών
Η συμπληρωμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση (με συστημένη επιστολή ή με courier):
Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110)
Επικοινωνία – Πληροφορίες
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.msc-hem.gr) ή να απευθύνονται στις εξής υπηρεσίες:
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Tηλ.: 210 414-2080, 210 41420-77
Fax : 210 414-2346
Διεύθυνση-Συντονισμός ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος, γραφείο 530.
Tηλ.: 210 4142298, 210 4142285 e-mail: hem@unipi.gr.

Ειδικές επισημάνσεις για την τρέχουσα υγειονομική κρίση

Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δείξουν προτίμηση στις ηλεκτρονικές μεθόδους επικοινωνίας, καθόσον τα κτίρια του Πανεπιστημίου παραμένουν κλειστά λόγω των έκτακτων μέτρων.

Κατ’ αντιστοιχία, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την ταχύτερη δυνατή λήψη και επεξεργασία τους (εφόσον οι υποψήφιοι το επιθυμούν, μπορούν να στείλουν την αίτησή τους πρώτα ηλεκτρονικά και, στη συνέχεια, να την αποστείλουν και ταχυδρομικά).

Show More

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close