ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Προς αναζήτηση αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα το Υπουργείου Υγείας! Όλα τα κριτήρια

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου περί διορισμού στελεχών στα υπουργεία μέσα από διαδικασίες διαφάνειας αλλά και με ορίζοντα μίας σχετικής μονίμοτητας, το υπουργείο Υγείας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα. Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη προκήρυξη είχε βγει και για τη θέση του Διοικητικού Γραμματέα. Διαβάστε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες: “Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη θέση Διοικητικού Γενικού Γραμματέα του υπ.Υγείας! Όλες οι λεπτομέρειες”

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τόσο στελέχη του δημοσίου τομέα όσο και του ιδιωτικού. Η θητεία είναι για τέσσερα χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης άλλης μίας θητείας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Πέμπτη 04 Ιανουαρίου 2018 ώρα 08:00π.μ. και λήγει την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00μ.μ.

Τα προσόντα

Τρόπος απόδειξης επιθυμητών προσόντων:

Όπως αναφέρατι στην προκήρυξη της θέσης, τα απαιτούμενα για την απόδειξη των αναφερομένων στο βιογραφικό των υποψήφιων προσόντων δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά τον οριζόμενο στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου VII.

Α. Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Τρόπος απόδειξης Εργασιακής Εμπειρίας

Η επιθυμητή εργασιακή εμπειρία:

• Άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης κατηγορίας ειδικών θέσεων 1ου βαθμού για ένα (1) τουλάχιστον έτος στο Δημόσιο ή σε εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου, (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ). (κωδ.004)

Δεκαετής (10 ετής) εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, συναφής με τα αντικείμενα που άπτονται στα καθήκοντα της θέσης όπως αυτά προσδιορίζονται στο συνημμένο Π.Θ.Ε. (κωδ.006)

Πενταετής (5 ετής) άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, συναφής με τα καθήκοντα της θέσης όπως αυτά προσδιορίζονται στο συνημμένο Π.Θ.Ε. (κωδ.003)καθώς και τυχόν πρόσθετη εμπειρία,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016.

2. Το Ε.Σ.Ε.Δ. κρίνει το παραδεκτό των αιτήσεων και στη συνέχεια αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων βάσει των δηλωθέντων στα βιογραφικά τους σημειώματα. Εν συνεχεία καλεί τους επικρατέστερους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των αναφερομένων στο βιογραφικό τους σημείωμα προσόντων δικαιολογητικά, και συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) πρέπει να είναι υποψήφιοι, μέλη του Μητρώου.

3. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας εισήγηση με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, μέχρι ένας (1) εκ των οποίων δύναται να επιλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα.

4. Ο διορισμός του Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους για την προς πλήρωση θέση. Η απόφαση διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του διορισμού και εξετάζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button