ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Πως θα λειτουργούν οι ΤΟΜΥ! Όλη η υπουργική απόφαση

Ειδικότερα με εκτενής υπουργική απόφαση ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, καθορίζει τον τρόπο που θα λειτουργούν οι ΤΟΜΥ, δεδομένου ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να εγκανιάσει έστω λίγες μονάδες και πριν τα Χριστούγεννα.

Άλλωστε το εγχείρημα παρουσιάζεται με καθυστέρηση μηνών αφού οι πρώτες Μονάδες επρόκειτο να λειτουργήσουν – με βάση τις δηλώσεις των ίδιων στελεχών- ακόμη και από τις αρχές του 2017.

Η υπουργική απόφαση πάντως καθορίζει εκτός των άλλων τον τρόπο εργασίας του προσωπικού, το ωράριο, το πληθυσμό ευθύνης που θα έχουν οι ΤΟΜΥ, αλλά ακόμη και το που θα στεγάζονται οι νέες μονάδες.
Άλλωστε ένα από τα αγκάθια είναι ότι δεν μπορούν να ανευρεθούν χώροι, γι αυτό επιστρατεύονται όλες οι τοπικές και δημόσιες δομές. Διαβάστε ΕΔΩ τι κάνουν για να βρουν χώρους: ««Ξεσπιτωμένες»… ακόμη οι ΤΟΜΥ! Γιατί δε βρίσκονται κτίρια»

Τι προσωπικό θα περιλαμβάνουν οι ΤΟΜΥ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

η σύνθεση μιας Τ.ΟΜ.Υ έχει ως εξής:

α) ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας (οικογενειακοί ιατροί για τον ενήλικο πληθυσμό), μέγιστος αριθμός τέσσερις (4),

β) ιατροί ειδικότητας παιδιατρικής (οικογενειακός ιατρός για τον παιδικό πληθυσμό), ένας (1),

γ) νοσηλευτές/-τριες, μέγιστος αριθμός δύο (2),

δ) επισκέπτες/-τριες υγείας, μέγιστος αριθμός δύο (2), ε) κοινωνικός/-η λειτουργός ένας (1) και στ) διοικητικό προσωπικό, μέγιστος αριθμός δύο (2).

Οι παραπάνω επαγγελματίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, στο
πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας της Τ.ΟΜ.Υ. Επίσης για τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ., ο Διοικητής της Υ.Πε. μπορεί να τις συγκροτεί και με προσωπικό
από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητάς του.
Βοηθητικό προσωπικό κατηγορίας Υ.Ε. καθαριότητας δύναται να υποστηρίζει τη
λειτουργία των Τ.ΟΜ.Υ.

Το εν λόγω προσωπικό είτε συνάπτει συμβάσεις έργου/εργασίας με
την οικεία Υ.Πε. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε Τ.ΟΜ.Υ., είτε διατίθεται από
το αντίστοιχο, υφιστάμενο προσωπικό των Υ.Πε.

Επίσης, με την απόφαση συγκρότησης καθεμίας Τ.ΟΜ.Υ ορίζεται η έδρα της, το
προσωπικό της και αντιστοιχείται το Κ.Υ. Αναφοράς, όπως αυτό προκύπτει από τις
υπουργικές αποφάσεις καθορισμού Το.Π.Φ.Υ., και ο πληθυσμός με δυνατότητα εγγραφής,
βάσει της περιοχής ευθύνης της.

Δυνατότητα εγγραφής έχει κάθε κάτοικος του δήμου εντός του οποίου εδρεύει η Τ.ΟΜ.Υ. Η μετεγγραφή σε άλλη Τ.ΟΜ.Υ. του ίδιου ή όμορου δήμου γίνεται όπως ορίζεται στο αρ. 19 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’). Επισημαίνεται, ότι κάθε κάτοικος έχει δικαίωμα εγγραφής σε μία μόνο Τ.ΟΜ.Υ. σε ολόκληρη την επικράτεια, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής.

Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν οι ΤΟΜΥ

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης,
αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό
πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ν. 4019/2011 (ΦΕΚ
216/ τ.Α’).

Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με
εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή, φροντίδας υγείας
σύμφωνα με τους ακόλουθους ενδεικτικούς άξονες:

α) την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, με έμφαση στην πρόληψη της
νόσου και την αγωγή της υγείας,

β) την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια,
στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας
σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης κ.α.,

γ) την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε
ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,

δ) τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, στην Τ.ΟΜ.Υ.
και κατ΄ οίκον,

ε) την αντιμετώπιση οξέων και επειγόντων προβλημάτων υγείας και την παραπομπή αυτών
στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία,
στ) την προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών,

ζ) την παρακολούθηση και συνδιαχείριση με το θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων στη
Τ.ΟΜ.Υ. και κατ’ οίκον,

η) τη συμβουλευτική και την υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,

θ) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας- κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη
δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες μονάδες Π.Φ.Υ.,

ι) τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση,

ια) την αναγνώριση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του
Τομέα Ψυχικής Υγείας

ιβ) την ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς
απεξάρτησης,

ιγ) τη φροντίδα μητέρας-παιδιού και τη μέριμνα για οικογενειακό προγραμματισμό σε
συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας του Κ.Υ. Aναφοράς,

ιδ) την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων
νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους,

ιε) την υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας,
ιστ) την παρακολούθηση της πολυνοσηρότητας και

ιζ) τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με το
Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Τ.ΟΜ.Υ. ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Το προσωπικό που απασχολείται στις Τ.ΟΜ.Υ., ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα
αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του
ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄).

Όσον αφορά στα ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας, τηρούνται
όσα προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία [ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ. Α’) και ν.
3418/2005 (ΦΕΚ 287/τ.Α’2005)].

Με γνώμονα την αποτελεσματική συνεργασία της ομάδας για την καλύτερη δυνατή
παροχή υπηρεσιών στον ωφελούμενο πληθυσμό, όλα τα µέλη της Τ.ΟΜ.Υ. οφείλουν να
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το έργο της και να υποστηρίζουν
τις δράσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεωτικά κάθε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας
της Τ.ΟΜ.Υ. οφείλει να:

• τηρεί πιστά τις αποφάσεις, εγκυκλίους και λοιπές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και
των εποπτευόμενων φορέων του,
• εφαρμόζει τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της οικείας Υ.Πε. και του Κ.Υ. Αναφοράς,
• συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης καθώς και σε
εξωστρεφείς δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας του γενικού πληθυσμού με
έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με τον αντίστοιχο προγραμματισμό,

• τηρεί απόλυτα την εφαρμογή της νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ιατρικής δεοντολογίας.

Οι απασχολούμενοι στις Τ.ΟΜ.Υ. δεν επιτρέπεται:

• να ανακοινώνουν ή παραχωρούν είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας
τους, είτε μετά τη λήξη αυτής, κάθε είδους εμπιστευτική πληροφορία και δεδομένα για
οποιοδήποτε λόγο,

• να διατηρούν προσωπικό αρχείο,

• να μεταφέρουν εκτός Τ.ΟΜ.Υ. οποιαδήποτε έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων, στοιχεία,
υλικά και αντικείμενα που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων τους, εκτός αν συντρέχει υπηρεσιακός λόγος. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η κατά νόμο ειδική αιτιολογία.

Οι εργαζόμενοι στις Τ.ΟΜ.Υ. αναγνωρίζουν ότι όλες οι σημειώσεις, φάκελοι, έγγραφα και
στοιχεία σχετικά µε τη δραστηριότητα των Τ.ΟΜ.Υ. που περιέρχονται στην διάθεση ή
αντίληψή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, αποτελούν δεδομένα και
αρχεία του Κ.Υ. Αναφοράς, τα οποία τηρούνται και αξιοποιούνται κατά περίπτωση από τις
Τ.ΟΜ.Υ. και από υπερκείμενους φορείς και μονάδες.

Σε περίπτωση λήξης της σύμβασής τους οι απασχολούμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν και διαθέσουν στο Κ.Υ. Αναφοράς όλα τα ως άνω έντυπα και δεδομένα.
Ειδικότερα, ο ιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την
πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Τι ωράριο θα έχουν οι ΤΟΜΥ

Το ωράριο εργασίας του ιατρικού προσωπικού στις Τ.ΟΜ.Υ. είναι επτάωρο και
πενθήμερο. Το δε ωράριο του λοιπού προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ. είναι οκτάωρο και
πενθήμερο δυνάμει του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ/115/τ.Α’).

Η Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργεί καθημερινά σε δύο βάρδιες σύμφωνα με τα γεωγραφικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την εποχή, το εύρος του καταλόγου
εγγεγραμμένου πληθυσμού και την επαρκή σύνθεση της ομάδας. Για τη λειτουργία κάθε
βάρδιας απαιτείται η ελάχιστη σύνθεση, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 106 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ/38/τ.Α’).

Ειδικότερα, το τακτικό ωράριο του ιατρικού προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ. είναι
επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις
8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00.

Το τακτικό ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 7:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00.
Επισημαίνεται ότι οι Τ.ΟΜ.Υ. δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες και τα
Σαββατοκύριακα.

Σε κάθε περίπτωση ο Διοικητής της Υ.Πε., ασκώντας τις κατά νόμο αρμοδιότητές του
δύναται να αποφασίζει για τη λειτουργία δεύτερης βάρδιας και για τη στελέχωση αυτής,
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως το σύνολο των απασχολουμένων της κάθε Τ.ΟΜ.Υ., το
έργο αυτής, τις ανάγκες του ωφελούμενου πληθυσμού, τη λειτουργία των υπολοίπων
δημόσιων δομών υγείας στην αντίστοιχη περιοχή κ.λ.π

6. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι Τ.ΟΜ.Υ. δύνανται να στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και με
διακριτή σήμανση σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ. ή σε άλλα κτήρια του δημοσίου ή των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται ή σε ιδιωτικά
κτίρια που μισθώνονται από τις Υ.Πε.. Σε κάθε περίπτωση οι χώροι των Τ.ΟΜ.Υ. οφείλουν
να είναι λειτουργικοί, προσβάσιμοι για οριζόντια και κάθετη κίνηση.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός μηχανοργάνωσης των Τ.ΟΜ.Υ.
οφείλει να ανταποκρίνεται στις υγειονομικές και λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού,
καθώς και να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ΠΦΥ στους λήπτες.

Επισημαίνεται ότι ως απαραίτητος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ορίζεται αυτός ο οποίος
είναι ικανός να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας. Για εξειδικευμένες εξετάσεις οι ωφελούμενοι παραπέμπονται στο ΚΥ Αναφοράς ή
σε άλλους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η λήψη δειγμάτων δύναται να
λαμβάνει χώρα στον χώρο της Τ.ΟΜ.Υ. και το δείγμα να αποστέλλεται στο αρμόδιο δημόσιο
εργαστήριο.

7. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ.

Ως ωφελούμενος χαρακτηρίζεται κάθε άτομο εγγεγραμμένο στον πληθυσμό
ευθύνης της Τ.ΟΜ.Υ. και κάθε φορέας (π.χ. σχολεία, δήμοι, Κ.Α.Π.Η. κ.λ.π.) στον οποίο
πραγματοποιούνται δράσεις και προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Ο μη εγγεγραμμένος πληθυσμός μιας περιοχής εξυπηρετείται κατ’ εξαίρεση για
έκτακτα περιστατικά, σύμφωνα με την κρίση των ιατρών της Τ.ΟΜ.Υ.
Η εγγραφή σε Οικογενειακό Ιατρό Τ.ΟΜ.Υ. γίνεται μέσω αίτησης του ωφελούμενου
με την προσέλευσή του στον Οικογενειακό Ιατρό ή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση με δημόσια έγγραφα των προσωπικών στοιχείων (ταυτότητα ή διαβατήριο,
Α.Μ.Κ.Α. και αποδεικτικό έγγραφο για τη διεύθυνση κατοικίας).

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος εμπίπτει στις κατηγορίες που προβλέπει η υπ’ αριθ.
Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/2016 (ΦΕΚ/908/τ.Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τη
διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» η διαδικασία
εγγραφής γίνεται με την επίδειξη των δικαιολογητικών που προβλέπει η ως άνω κ.υ.α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αιτήσεις με το σταγονόμετρο για τις ΤΟΜΥ από τους γιατρούς! Πόσοι κατέθεσαν

Προς αναζήτηση κτιρίων για τις ΤΟΜΥ! Όλες οι πληροφορίες

Το μεγάλο τσεκούρι στην Υγεία για το 2018! Πόσα χάνουμε από τον προϋπολογισμό

Τι ωράριο θα έχουν γιατροί και εργαζόμενοι στις νέες ΤΟΜΥ της Πρωτοβάθμιας!

Σχετικά Άρθρα

Back to top button