Συνεντεύξεις - Άρθρα

Στηρίξτε τα νοσοκομεία και τους νέους ιατρούς με 12μηνη παράταση του χρόνου σύμβασης!

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή την πρόσφατη υπουργική απόφαση, Αριθ. Πρωτ. Α2δ/Γ.Π. οικ.9479 που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 4 Φεβρουαρίου 2015 θα ήθελα να σας υποβάλλω κάποια ερωτήματα παραθέτοντας και την σχετική νομοθεσία.

– Ο νόμος 3580/2007, άρθρο 21, παρ.4 αναφέρει ότι:
«4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.1609/1986 (ΦΕΚ 86 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας μπορούν κατόπιν σχετικής αίτησής τους, που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασής τους με το νοσοκομείο με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου. Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5Α του άρθρου 2 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄).»

 
Από την παραπάνω διάταξη γίνεται αντιληπτό ότι ο ιατρός μπορεί να παραμείνει έως και 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του χρόνου ειδίκευσης εφόσον δεν αναλάβει καθήκοντα ο επόμενος ιατρός σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας ακόμα κι αν έχει λάβει τον τίτλο ειδικότητας.

 

 

– Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20383/22.12.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Δ/νση Υγείας Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. Τμήμα Δ΄ αναφέρει ότι :
« Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται στο σύστημα των εφημεριών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αποχώρησής ενός ειδικευόμενου και της ανάληψης υπηρεσίας από τους νεοδιορισθέντες ειδικευόμενους, οι γιατροί που υπηρετούν με παράταση της σύμβασής τους μπορούν να παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων της ειδικότητας.»

 
Από το παραπάνω έγγραφο γίνεται αντιληπτό ότι ακόμα κι αν διορισθεί στο νοσοκομείο ο αντικαταστάτης του ιατρού σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας δύναται να παραμείνει ο ιατρός που βρίσκεται σε παράταση μέχρι την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων της ειδικότητας.

 

– Την υπ΄ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/2015 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 27, τεύχος Β’, 14/1/2015) η οποία αναφέρει:
«β) Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν, πριν τη λήξη της σύμβασης που συνάπτουν με τα νοσοκομεία στα οποία τοποθετούνται για ειδίκευση, να υποβάλουν αίτηση παραμονής σε αυτά, υπογράφοντας σχετική σύμβαση παράτασης παραμονής και μέχρι την υπογραφή σύμβασης από τον επόμενο στη σειρά γιατρό, οπότε και διακόπτεται αυτοδίκαια η σύμβαση της παράτασης παραμονής. Η διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής είναι εξάμηνη με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά κι εφ’ όσον εξακολουθεί να υφίσταται κενή θέση στην ειδικότητα. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης.

 
Ιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαίδευσής τους − εφ’ όσον επιθυμούν και υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις − μπορούν επίσης να παραμείνουν με παράταση στην οργανική τους θέση και μέχρι την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.”
Από την παραπάνω υπουργική απόφαση γίνεται αντιληπτό ότι ο ιατρός σε παράταση μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο ακόμα κι αν διοριστεί ο επόμενος σε σειρά ιατρός εφ’ όσον εξακολουθεί να υφίσταται κενή θέση στην ειδικότητα και μέχρι την κτήση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

 

– Την υπ’ αριθμ. Α2Δ/Γ.Π.οικ.9479 Υπουργική Απόφαση της 4ης Φεβρουαρίου 2015 η οποία αναφέρει ότι:

 
«Ιατροί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο εκπαίδευσής τους και παραμένουν με παράταση της σύμβασης τους στην οργανική τους θέση, δύνανται να παραμείνουν μέχρι την ημερομηνία της λήξης της σύμβασής τους και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παράτασής τους έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας. Ιατρός που συμπληρώνει το πρώτο εξάμηνο της παράτασης παραμονής του και επιθυμεί την έγκριση της αίτησής του για παράταση παραμονής ενός εξαμήνου ακόμη, υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι δεν έχει αποκτήσει τίτλο ειδικότητας».

 
Από την παραπάνω υπουργική απόφαση γίνεται αντιληπτό ότι δεν δίνεται το δικαίωμα στον ιατρό να ζητήσει δεύτερη εξάμηνη παράταση αν κατά το διάστημα της πρώτης εξάμηνης παράτασης έχει αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας.

 

Σας ερωτώ λοιπόν κύριε Υπουργέ,
– Πως δίνετε τη δυνατότητα στον ιατρό που κατέχει τον τίτλο ειδικότητας να παραμένει στην οργανική του θέση κατά την πρώτη εξάμηνη παράταση και δεν του δίνετε το ίδιο δικαίωμα για την επόμενη εξάμηνη παράταση;
– Όταν αναφέρετε «απόκτηση τίτλου ειδικότητας» σε ποια ημερομηνία αναφέρεστε; Στην ημερομηνία που ο ιατρός επιτυγχάνει στις εξετάσεις ειδικότητας, στην ημερομηνία έκδοσης του τίτλου ειδικότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Υγείας ή την παραλαβή και κτήση του τίτλου από τον ιατρό;
– Γνωρίζετε ότι από την ημερομηνία επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις για την λήψη της ειδικότητας και μέχρι την έκδοση του τίτλου από τις αρμόδιες αρχές μεσολαβεί διάστημα σχεδόν δύο μηνών, διάστημα κατά το οποίο ο ιατρός δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να συμμετέχει σε κάποια προκήρυξη του υπουργείου υγείας για επικουρικούς ιατρούς αλλά ούτε να κάνει έναρξη ιδιωτικού ιατρείου ως ειδικός ιατρός;
– Με την τελευταία τροπολογία γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με τις κενές θέσεις των ειδικευόμενων ιατρών με αποτέλεσμα την μη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων και του προβλήματος που θα δημιουργηθεί στο σύστημα εφημεριών;

 

Κύριε Υπουργέ, σε μια περίοδο που τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας βρίσκονται λίγο πριν την κατάρρευσή τους με τις εκατοντάδες κενές θέσεις ειδικευομένων σε αυτά και στις λίστες αναμονής για ειδικότητα βρίσκονται ελάχιστοι ιατροί για να ειδικευθούν σε αυτά θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξετε και τα νοσηλευτικά ιδρύματα αλλά και τους νέους ιατρούς με την δυνατότητα παράτασης του χρόνου σύμβασης σε αυτά ακόμα και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την λήψη της ειδικότητας.

 

 

Με τιμή
Αναστάσιος Γ. Θεοδωρίδης
Ιδιώτης Ιατροδικαστής

Σχετικά Άρθρα

Back to top button