ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Τέλος οι εταιρείες σεκιούριτι στα νοσοκομεία! Προσλήψεις με ατομικές συμβάσεις. Όλες οι προϋποθέσεις

Τέλος μπαίνει σιγά σιγά στις ιδιωτικές εταιρείες φρούρησης που είχαν αναλάβει τα τελευταία χρόνια τα νοσοκομεία καθώς εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος μέσω της οποίας δίνονται όλες οι λεπτομέρειες για το πώς μπορούν να προσληφθούν μεμονωμένα άτομα για συγκεκριμένο χρόνο που είτε εργάζονται τώρα σε ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι του νοσοκομείου, είτε στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών,
με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν παρέχοντας υπηρεσίες φύλαξης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και μάλιστα είτε βάσει ατομικής σύμβασης, είτε μέσω εταιρικού σχήματος.

Η διάταξη είναι ειδική, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνον στη φύλαξη των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Με βάση την εγκύκλιο, η απόφαση για τη σύναψη των συμβάσεων λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης του νομικού προσώπου, ή των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

Α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

Κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 97 ως άνω, ως γενική προϋπόθεση για την σύναψη συμβάσεως παροχής υπηρεσιών είναι η προηγούμενη απασχόληση του ενδιαφερόμενου ιδιώτη στη φύλαξη των νομικών προσώπων που συμβάλλονται στις σχετικές δικαιοπραξίες.

Στην διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα (φύλακες) που πρέπει:

α) Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στη φύλαξη των νομικών προσώπων και υπηρεσιών. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν
απασχολούνται στην φύλαξη των συγκεκριμένων νομικών προσώπων, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν.

β) Να μην συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α’64).
Ειδικά εν προκειμένω είναι απαραίτητο να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου
2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του ν.2518/1997 (Α’164), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2
του ν.3707/2008 (Α’209) και ισχύει. Παράλληλα ο αιτών πρέπει να διαθέτει την κατά περίπτωση ισχύουσα Άδεια Εργασίας:

α) Α’ Κατηγορίας της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2518/1997, όπως τροποποιηθηκε με το άρθρο 3 ν.3707/2008 και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ`, ε`, στ`, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ή

β) Β’ Κατηγορίας της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2518/1997, όπως τροποποιηθηκε με το άρθρο 3 ν.3707/2008 και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν στις δραστηριότητες των περιπτώσεων θ`, ι` και ια` της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.

γ) Να είχαν αναλάβει την παροχή υπηρεσίας φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, το οποίο και θα είναι η αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή. Η υπηρεσία της φύλαξης δεν είναι απαραίτητο να αφορά την έδρα ή την κύρια εγκατάσταση του νομικού προσώπου, αλλά να έχει κατά το παρελθόν παρασχεθεί ή να παρέχεται σε οποιαδήποτε κτίριο ή εγκατάσταση ή μονάδα ή υπηρεσία που ανήκει ή υπάγεται στο νομικό πρόσωπο.
Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών διενεργείται αυτοτελώς για κάθε νομικό πρόσωπο.

δ) Να απασχολήθηκαν ή να απασχολούνται στην φύλαξη με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία φύλαξης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή κτίριο ή υπηρεσία του νομικού προσώπου:

i) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού
προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, είτε ως εργαζόμενου είτε ως ατομικής επιχείρησης, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού, ή

ii) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ή έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του
ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής φύλαξης σε εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον η παροχή της υπηρεσίας φύλαξης ήταν αυτοπρόσωπη από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού.

Β. Ειδικότερες προϋποθέσεις-Διαδικασία

Για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης του άρθρου 97 εδ.β’ ως άνω, απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που λαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και σε σημεία ανακοινώσεων του νομικού προσώπου.

Σε αυτή θα αναφέρονται οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις για την σύναψη της σύμβασης, το περιεχόμενο της σύμβασης [αντικείμενο του έργου, χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας, αμοιβή κτλ., σύμφωνα με την παρ. Γ της παρούσας] και θα δίνεται εύλογη προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. και
αντίστοιχη άδεια μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

2) Αντίγραφο της απαιτούμενης Άδειας Εργασίας Α’ ή Β’ Κατηγορίας των παρ.2 και 3 του ν.2518/1997, όπως ισχύει ανάλογα με τα ειδικότερα καθήκοντα που
θα προβλέπονται στην πρόσκληση.

3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης και Πιστοποιητικό περί μη Φυγοποίνου-Φυγοδίκου από την αρμόδια κατά τόπον Εισαγγελική Αρχή.

4) Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας φύλαξης στο νομικό πρόσωπο, ήτοι:

α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το
χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης, ή

β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησής του.

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007, αλλά ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του του ν.2518/1997, όπως τροποποιηθηκε με τον ν.3707/2008.
Αυτή η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται στο έντυπο της αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.

6) (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του νομικού προσώπου μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων.
Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Διοίκησης σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

i) Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία),

ii) Ιδιώτες με την μεγαλύτερη συνολική προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης οπουδήποτε, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ως γενική εκ του νόμου προϋπόθεση

iii) Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ως γενική εκ του νόμου προϋπόθεση

iv) Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία
φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ως γενική εκ του νόμου προϋπόθεση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προτιμάται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο ιδιώτης που έχει τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων είναι ίδια (ως προς το χρονικό διάστημα και το νομικό πρόσωπο) προτιμάται ο υποψήφιος που έχει την μεγαλύτερη προϋπηρεσία παροχής υπηρεσιών φύλαξης γενικώς.

Εάν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ουδείς υπερέχει τόσο ως προς την προϋπηρεσία στην παροχή φύλαξης σε υπηρεσία ή υπηρεσίες του νομικού προσώπου, όσο και γενικώς, προτιμώνται οι ιδιώτες που είναι άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και ούτω καθ’ εξής.

Η πλήρωση του πρώτου κριτηρίου (μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο συγκεκριμένο Ν.Π.) αποκλείει τους υποψήφιους που έχουν τις προϋποθέσεις του επόμενου κριτηρίου κατά σειρά προτεραιότητας (μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης γενικά), ακόμη και εάν υπερέχουν σε αυτό.

Σε περίπτωση μη υπεροχής δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω κριτήρια σωρευτικά, τότε προτιμώνται οι υποψήφιοι κατά τη χρονική σειρά κατάθεσης της αιτήσεως και των Δικαιολογητικών.

Γ. Περιεχόμενο της σύμβασης

Οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 ν. 4368/2016, είναι συμβάσεις αμοιβής με βάση την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι εξαρτημένης εργασίας.

Όμως, εν προκειμένω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3996/2011, περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου ότι δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997.

Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις του Α.Ν.1846/1951 και τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου (ή μίσθωσης έργου στο Δημόσιο) κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα στον Δημόσιο Τομέα.

Ως εκ τούτου, τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Επιπλέον, εν όψει των ιδιαιτεροτήτων της λειτουργίας φορέων υγείας και της φύσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, στις προκείμενες συμβάσεις, δεν αποκλείεται ο προσδιορισμός του πλαισίου παροχής των υπηρεσιών αυτών από το αρμόδιο τμήμα του νομικού προσώπου. Συνεπώς οι φορείς των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. σταθμίζοντας τις ανάγκες φύλαξης και μετά την επιλογή των ενδιαφερομένων κατά την σύναψη της σύμβασης καθορίζουν κατά περιεχόμενο:

α) Το χρονικό πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας. Αυτή θα παρέχεται σε 8ωρο ή 4ωρο ή 5ωρο κ.α. ημερησίως, ώστε να καλύπτονται όλες οι εν γένει ανάγκες φύλαξης του νομικού προσώπου.
Για τον καθορισμό του χρονικού πλαισίου θα λαμβάνεται υπόψη ο ήδη υφιστάμενος προγραμματισμός του νομικού προσώπου σε ώρες, ημέρες, πρόσωπα και τμήματα φύλαξης των κτιρίων του.

Επίσης σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, λαμβάνονται υπόψη και ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, εκτάκτων αναγκών κλπ.
Οι συμβάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο χρονικό όριο που θέτει ο νόμος στο εδ.α’ του άρθρου 97 του ν.4368/2016 (έως 31-12-2017).

β) Τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η υπηρεσία φύλαξης. Συγκεκριμένα οι συμβάσεις πρέπει να προσδιορίζουν:

ι) Ποιά δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2518/1997, όπως ισχύει, αναλαμβάνει ο αντισυμβαλλόμενος,

ιι) Για ποιούς συγκεκριμένους χώρους ή υπηρεσίες ή
εγκαταστάσεις αναλαμβάνεται η υπηρεσία,

ιιι) Κατ’ ελάχιστον τις γενικές υποχρεώσεις του προσωπικού φύλαξης που προβλέπονται στον ν.2518/1997, όπως ισχύει και την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παροχής της υπηρεσίας και

ιv) Την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας/τμήματος του νομικού προσώπου για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή του έργου της φύλαξης.

γ) Τον εξοπλισμό, ήτοι τα μέσα συλλογικής ή ατομικής προστασίας, που είναι απαραίτητα εκ του νόμου για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης.
Ειδικότερα πρέπει να διευκρινίζεται εάν τον σχετικό εξοπλισμό θα τον παρέχει το νομικό πρόσωπο ή ο ιδιώτης.

Ως προς το κόστος σύναψης των συμβάσεων του άρθρου αυτού που πρέπει:

α) Να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού των φορέων, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης.

β) Να καθορίζεται σε μηνιαία βάση, χρηματική αντιπαροχή για κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος φύλαξης αντίστοιχης κατηγορίας στον ίδιο φορέα, κατά το ισχύον ενιαίο μισθολόγιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Εν προκειμένω εφαρμογή για την διαμόρφωση της μηνιαίας αντιπαροχής έχει ο ν.4354/2015 (Α’176) και τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια στην υπ’αριθμ.πρωτ.2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).

Η παραπάνω χρηματική αντιπαροχή, βάσει των ως άνω μικτών μηνιαίων αποδοχών, για την υπηρεσία φύλαξης πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής
του έργου (8ωρο ή 4ωρο ή 5ωρο κ.α.) και να καταβάλλεται στο τέλος εκάστου μήνα προς τον αντισυμβαλλόμενο/η.

Σύμφωνα με το Α.Ν.1846/1951, τον Κανονισμό Ασφάλισης ΙΚΑ και την κείμενη νομοθεσία περί ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην διαμορφούμενη κατά τον ανωτέρω τρόπο συμφωνηθείσα μηνιαία αμοιβή δεν
περιλαμβάνονται και δεν παρακρατούνται οι εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες και υπολογίζονται ως ποσοστό (ανάλογα με το πακέτο κάλυψης) επιπλέον στο ανωτέρω ποσό, ενώ οι κρατήσεις εισφορών ασφαλισμένου (εργατικές) παρακρατούνται ως ποσοστό, δηλ. αφαιρούνται από την ως άνω μηνιαία αμοιβή.

Επίσης από την προαναφερόμενη μηνιαία αμοιβή αφαιρούνται και οι λοιπές κρατήσεις (φορων κτλ.).

γ) Να μην υπερβαίνει το συνολικό κόστος που συνεπαγόταν για τον Φορέα, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης του προϋφιστάμενου αναδόχου-νομικού προσώπου, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που θα αναληφθούν με τις συμβάσεις τουάρθρου αυτού.

δ) Ο αριθμός των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ανά νομικό πρόσωπο/υπηρεσία:

α) Να είναι κατά το δυνατόν ανάλογος του αριθμού των ατόμων με βάση τον ήδη υφιστάμενο προγραμματισμό φύλαξης, τόσο ανά χρονικό πλαίσιο (σε 8ωρο ή 4ωρο ή 5ωρο ή οποιοδήποτε άλλο) όσο και ανά τμήματα του
έργου, β) να μην υπερβαίνει τον αριθμό των φυσικών προσώπων που εργάζονταν στην φύλαξη μέσω του προηγούμενου αναδόχου (υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button