ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Υπουργείο Υγείας: Νέες αλλαγές στο νομοσχέδιο-σκούπα σε φάρμακα, clawback, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ και κάπνισμα

Νέες διατάξεις στο νομοσχέδιο σκούπα σε φάρμακα, clawback, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ και κάπνισμα συμπεριέλαβε το υπ. Υγείας.

Ενόψει της σημερινής συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ώστε να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη σημειώθηκαν ορισμένες αλλαγές που αφορούν τον ΕΟΔΥ,  τον έλεγχο του καπνίσματος, την άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων προ νοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ) και τις αναπτυξιακές επενδύσεις ως κίνητρο για τη μείωση του clawback.

ΕΟΔΥ: Ευελιξία και αποδοτικότητα στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος

Με το νέο ΝΠΙΔ ΕΟΔΥ επιχειρείται η βελτίωση της αποδοτικότητας του επιχειρησιακού χαρακτήρα του παλαιού ΝΠΔΔ ΕΟΔΥ, δεδομένου ότι ο τελικός του σκοπός δεν περιορίζεται στη διαχείριση της δημόσιας υγείας των πολιτών, αλλά αποκτά διευρυμένες δυνατότητες διαχείρισης και στο ογκώδες έργο της διαχείρισης της υγειονομικής κάλυψης προσφύγων και μεταναστών.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ, ήδη ΕΟΔΥ από το νόμο 4600/2019) μετατρέπεται από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (ΕΟΔΥ) διαδέχθηκε το ΚΕΕΛΠΝΟ με τον ν. 4600/2019 και απέκτησε μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντί του πλέον ευέλικτου μορφώματος του ΝΠΙΔ. Ωστόσο, η μετατροπή σε ΝΠΔΔ προξένησε προβλήματα ως προς την ταχύτητα ανταπόκρισης στις δράσεις του ΕΟΔΥ ως διάδοχου του ΚΕΕΛΠΝΟ.
(πχ. Δυνητική καθυστέρηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού – προσφυγικού, δυσχέρεια μετακίνησης προσωπικού για κάλυψη έκτακτων κρίσεων μολυσματικών ασθενειών κλπ.)

Υπό τους όρους αυτούς του επαναπροσδίδεται η φύση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που δύναται να δραστηριοποιείται άμεσα στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, χωρίς δέσμευση από το σύνολο των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού για την αντιμετώπιση αποκλειστικά και μόνο κατεπειγουσών αναγκών.

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

H αποτελεσματική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, με την ανάθεση της δυνατότητας συμμετοχής στο ένστολο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) των ελέγχων εφαρμογής μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους συναρμόδιους φορείς. Ακολουθείται η αποτελεσματική πολιτική άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως: Δανία, Γαλλία, Κύπρος, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα.

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Εισάγεται η επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων κατά κύριο λόγο (ως πρόσθετο μέτρο προστασίας των ανηλίκων από το κάπνισμα και από τις συνέπειες έκθεσής του σε αυτό), καθώς και η καθιέρωση κατά την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία τακτής προθεσμίας για την απαγόρευση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά προϊόντων καπνού μάσησης.

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Επιπρόσθετα, προτείνεται η καθιέρωση της δυνατότητας εθελούσιας μείωσης τιμής φαρμακευτικού προϊόντος με πρωτοβουλία των παρόχων φαρμακευτικών προϊόντων προς τον σκοπό της επίτευξης ανταγωνιστικότερων τιμών και μείωσης της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ CLAWBACK

Στήριξη έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα και παροχή κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις και κλινικές δοκιμές ώστε τα ποσά αυτά να συμψηφίζονται με το clawback.

Η απομείωση της επιβάρυνσης από το clawback προς όφελος ιδιωτών που ενεργούν αναπτυξιακές επενδύσεις με πρόδηλο αναπτυξιακό χαρακτήρα (ρύθμιση για δυνατότητα συμψηφισμού ποσού clawback με δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα).

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και στην αποδοτικότερη χρήση των διαθεσίμων πόρων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται παράλληλα η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στην φαρμακευτική περίθαλψη.

Ανασύσταση επιτροπών αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων και την επιτροπή διαπραγμάτευσης ώστε νέες θεραπείες να φτάνουν πιο γρήγορα στον πολίτη

Εισάγονται μέτρα μείωσης και εξορθολογισμού της διαδικασίας τιμολόγησης φαρμάκων. Παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων προς τον σκοπό της επιτάχυνσης της τιμολόγησης, του αποτελεσματικότερου ελέγχου αποκλίσεων της φαρμακευτικής δαπάνης και της αποφυγής συσσώρευσης αιτημάτων τιμολόγησης, και της εξαίρεσης από την επαναξιολόγηση της τιμολόγησης εφόσον πρόκειται για εμπεδωμένες αξιολογήσεις τιμών ή περιπτώσεις φαρμάκων συγκεκριμένης δραστικής σύνθεσης.

Απλοποιείται επίσης η διαδικασία εξέτασης συγκεκριμένων κατηγοριών αιτημάτων ώστε να είναι πιο αποδοτικό το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης καθώς και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων, με στόχο τον εξορθολογισμό της δαπάνης στο πεδίο του φαρμάκου και την διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε αποτελεσματικές και καινοτόμες θεραπείες.

Αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Με την εν προκειμένω προωθούμενη διάταξη επιχειρείται η εναρμόνιση των διατάξεων περί εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, ως καθολικού διαδόχου των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΕΦΚΑ περί μη παραγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εξειδικεύεται ο τρόπος αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ιδιωτών από τα νοσοκομεία, η διαδικασία, το πλαίσιο εγκρίσεων και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγησή τους, προς το σκοπό της απομείωσης των οφειλών προς ιδιώτες.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Το πρώην ΕΚΕΠΥ διατηρείται για το μεταναστευτικό και τις αρμοδιότητες πολιτικής επιστράτευσης, ενώ το φάσμα των αρμοδιοτήτων διαχείρισής κρίσεων μεταφέρονται στο ΕΚΑΒ. Εφεξής οι εναπομείνασες αρμοδιότητες ανατίθενται σε Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, με δυνατότητα λειτουργίας εφεδρικού συντονιστικού κέντρου για το μεταναστευτικό.

Μεταφέρεται το προϋφιστάμενο 24ωρης λειτουργίας κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΕΠΥ στο ΕΚΑΒ ως δεύτερο συντονιστικό κέντρο (ένα για τα επείγοντα περιστατικά όπως ήταν μέχρι σήμερα διακομιδές κλπ, και ένα για επείγοντα, ΜΕΘ, σεισμούς, καταστροφές) . Τα δύο πλέον κέντρα επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ λειτουργούν υπό την επίβλεψη ενός ενιαίου συντονιστικού κέντρου.

Ενίσχυση προ νοσοκομειακής φροντίδας για άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών-συντονισμός ΜΕΘ

Στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης διατάξεων επιχειρείται η βελτιστοποίηση προ νοσοκομειακής και έκτακτης νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, συντονισμού λειτουργίας ΜΕΘ σε 24ωρη βάση, ο ενιαίος συντονισμός στα ανωτέρω των δημόσιων δομών υγείας (νοσοκομείων δημόσιων και ιδιωτικών) σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, με ανάθεση του συντονισμού στο ΕΚΑΒ των ανωτέρω περιπτώσεων.

Σύμβαση αποδοτικότητας για τις Διοικήσεις των νοσοκομείων: Ποιοτικοί και Ποσοτικοί στόχοι και αξιολόγηση

Προσδιορίζεται το περιεχόμενο της σύμβασης αποδοτικότητας των Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών στις ΔΥΠΕ και οι έννομες συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάληψη της συγκεκριμένης συμβατικής δέσμευσης.

Λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα απλοποίησης και βελτίωσης της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, ούτως ώστε να καλυφθούν άμεσα οι αυξημένες έκτακτες ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπουργείο Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για φάρμακα, clawback, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ και κάπνισμα

Διαπραγματεύσεις τιμών στα φάρμακα με διαδικασίες εξπρές και με βάση την αποτελεσματικότητα! Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο Κικίλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button