ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Όλα τα κριτήρια και τα προσόντα για τις προσλήψεις γιατρών-νοσηλευτών στις ΤΟΜΥ! Όλη η υπουργική απόφαση

Ειδικότερα με απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας καθορίστηκαν λεπτομερώς όλα τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος προκειμένου να μπορέσει να υποβάλλει αίτηση για πρόσληψης στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Οι προσλήψεις θα αφορούν σε περίπου 3000 οικογενειακούς γιατρούς αλλά και επαγγελματίες υγείας, προσλήψεις που θα χρηματοδοτηθούν στην αρχική φάση από το ΕΣΠΑ.

Οι αποδοχές του προσωπικού των ΤΟΜΥ έχουν εξασφαλισθεί για τέσσερα χρόνια, όσο αναμένεται να διαρκέσουν και οι συμβάσεις τους. Αμέσως μετά, όπως είχε πει ο κ. Ξανθός στόχος είναι να ενταχθούν σε μόνιμη θέση στο ΕΣΥ. Διαβάστε ΕΔΩ ποιες είναι οι αποδοχές: «Δείτε ποιες θα είναι οι αποδοχές των γιατρών των ΤΟΜΥ! Όλη η υπουργική απόφαση»

Βέβαια να σημειωθεί ότι οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, οι οποίες όπως τονίζεται δύνανται να ανανεωθούν μέχρι τη λήξη του προγράμματος δηλαδή τα τέσσερα χρόνια.

Με ποια κριτήρια θα προσλαμβάνονται

Με μία σειρά κριτηρίων τα οποία θα μοριοδοτηθούν θα μπορούν να προσληφθούν οι ενδιαφερόμενοι. Θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο υπουργείο Υγείας ενώ η ακριβής ημερομηνία θα καθορισθεί άμεσα με αντίστοιχη απόφαση του υπουργού Υγείας.

Η τελική επιλογή και κρίση των προσόντων θα γίνει από τις Υγειονομικές Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα τα προσόντα που απαιτούνται ανά επάγγελμα είναι:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Συγκεκριμένα κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν (1) ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας
και έναν (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Υγείας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Κατ’ ανώτατο κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής,
και εν ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.

• Έναν (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής.

• Δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

• Δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας.

• Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών).

• Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Το προσωπικό που στελεχώνει τις Τ.ΟΜ.Υ. προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες οι οποίοι συντάσσονται ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή, μετά από σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκ-δίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Για την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα (τηρουμένων των κατά περίπτωση γεωγραφικών περιορισμών και νησιωτικών αναλο- γιών) πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με τη διάρθρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του ν. 44 61/2017, ως εξής:

α) Ιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής.

β) ΠΕ Νοσηλευτικής.

γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

δ) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού.

ε) ΤΕ Νοσηλευτικής.

στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας.

η) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών.

ι) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στους
οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:

Α. ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής(πίνακες 1, 2 και 3)

Α.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.

δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας
υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.ε) Βεβαίωση εγγραφής μέλους Ιατρικού συλλόγου.

Α.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Β. ΠΕ Νοσηλευτικής(πίνακας 4)

Β.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-
Νοσηλεύτριας.

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση
ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέ-χρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004.

Β.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας /Υπηρεσιών Υγείας

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Γ. ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών(πίνακας 5)

Γ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνι-κής Διοίκησης.
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Γ2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Y.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (αγ γλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Δ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού(πίνακας 6)

Δ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

γ) Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Δ.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση και Οικο-νομικά.

ζ) Εμπειρία

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Εργασιακή εμπειρία σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ε. ΤΕ Νοσηλευτικής(πίνακας 7)

Ε.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής (Α.Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο ατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και HealthReport.gr αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής).

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας.

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004.

Ε.2 Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη ΔιοίκησηΜονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε)HealthReport.gr Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας /Υπηρεσιών Υγείας.ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

ΣΤ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών(πίνακας 8)

ΣΤ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Α.Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ή
Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής) HealthReport.gr.

β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

ΣΤ.2. Πρόσθετα προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Ζ. ΤΕ Επισκεπτών/-τριών Υγείας(πίνακας 9)

Ζ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας (Α.Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής-HealthReport.gr).

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Επισκέπτη – Επισκέπτριας Υγείας.

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή
Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της υπουργικής απόφασης Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (HealthReport.gr-ΦΕΚ 3477/Β/23.12.2014).

Ζ.2 Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

η) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

θ) Γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής|HealthReport.gr).

Η. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας(πίνακας 10)

Η.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Α.Τ.Ε.Ι ή το ομώνυμο πτυχίο ή δί-
πλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Τ.Ε.Ι ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

γ) Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής)

Η.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ε) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

στ) Τίτλος πτυχίου σχετικός με τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας/Υπηρεσιών Υγείας.

ζ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

Θ. ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών(πίνακας 11)

Θ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) ή Δ.Ι.Ε.Κ ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυμα-τολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικήςHealthReport.gr) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές
παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νο-σηλευτή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή – τριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού νοσηλευτή – τριας.

Θ.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

β) Γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

γ) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

δ) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

ε) Γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Ι. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων(πίνακας 12)

Ι.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε) οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανε-ξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείο Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

γ) Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας πέραν της ελληνικής).

Ι.2. Πρόσθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα Προσόντα:

α) Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα υγείας.

β) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button