Ειδήσεις ΥγείαςΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για μεταπτυχιακό στην Ιατρική του ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» δίνει η Ιατρική του ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό από την Ιατρική του ΑΠΘ.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2024−2025 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙιΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος και είναι εντατικού χαρακτήρα. Κατηγορίες εισακτέων Στο ΔΙιΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. (παλαιοί απόφοιτοι) Επιστημών Υγείας, και πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Διοίκησης και Ιατρικών Εργαστηρίων.

Επίσης, απόφοιτοι συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Επειδή στη σύγχρονη πρακτική καθήκοντα manager υγείας καλούνται να ασκήσουν και άλλοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν μετά από απόφαση της ΕΔΕ να γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής Σχολής ή Σχολής Τ.Ε.Ι. (παλαιοί απόφοιτοι).

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε εξήντα (60).

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ από τις 25 Ιουνίου 2024 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2024 ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις: msc.auth@gmail.com

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://msc-hm.med.auth.gr/

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.

στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.

Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα δοθούν κατά την διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://msc-hm.med.auth.gr/

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ (για όλη τη φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις.

Η καταβολή της πρώτης δόσης (1000 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄ εξάμηνο, η καταβολή της δεύτερης δόσης (1000 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο β΄ εξάμηνο και η τρίτη δόση στο τέλος του β΄ εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες: στο τηλ.: 2310.999.338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ. στην ιστοσελίδα Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://msc-hm.med.auth.gr/

Σχετικά Άρθρα

Back to top button