ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Υπουργείο Υγείας: Ιδιωτικού Δικαίου γίνεται η ΕΚΑΠΥ για τις προμήθειες στα νοσοκομεία – Όλο το νέο νομοσχέδιο

Αλλάζει ο Οργανισμός ΕΚΑΠΥ για τις προμήθειες στα νοσοκομεία – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μετατρέπεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) που έχει υπό την ευθύνη της όλες τις προμήθειες των δημοσίων νοσοκομείων.

Με ειδικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που έχει κατατεθεί προς διαβούλευση στους ενδιαφερόμενους φορείς, αλλάζει η διοικητική μορφή της ΕΚΑΠΥ και από ΝΠΔΔ γίνεται ΝΠΙΔ ενώ δίνεται και η δυνατότητα ξεκάθαρα πλέον για Συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ).

Τι προβλέπεται

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που έχει λάβει και το πράσινο φως των «θεσμών» με τους οποίους συναντήθηκε πριν λίγα 24ωρα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η ΕΚΑΠΥ αλλάζει διοικητικό χαρακτήρα αλλά παραμένει υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας ενώ ανήκει κατά 100% στο ελληνικό δημόσιο.

Τονίζεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο: «Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των απαραίτητων αλλαγών στο σύστημα προμηθειών υγείας λόγω της μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), μέσω της στελέχωσης και του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του νέου νομικού προσώπου, της συγκρότησης επιτροπών με εξειδικευμένο αντικείμενο προς επίτευξη των στόχων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και μέσω της εισαγωγής ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο των προμηθειών υγείας».

Αρμοδιότητες της νέας ΕΚΑΠΥ

Στο άρθρο 4 του νέου νομοσχεδίου περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες της ΕΚΑΠΥ όπως θα λειτουργεί πλέον υπό το νέο καθεστώς.
Ειδικότερα:

Άρθρο 4 Σκοπός – Αρμοδιότητες

1. Σκοπός της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) είναι:

α) ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,

β) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης υλικών στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας,

γ) ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών για λογαριασμό των φορέων του άρθρου 7,

δ) η κατάρτιση, η σύναψη, η παρακολούθηση και η υλοποίηση συμβάσεων, παραγγελιών, παραλαβών και πληρωμών για προμήθειες προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,

ε) η κεντρική διαχείριση, ο συντονισμός και η βελτιστοποίηση των προϊόντων, των υλικών και υπηρεσιών υγείας,

στ) η υποστήριξη και ο έλεγχος των προμηθειών υγείας που διενεργούνται από τους φορείς του άρθρου 7,

ζ) η δημιουργία, η τήρηση και η συνεχής επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών, μητρώων και προγραμμάτων σχετικών με τις προμήθειες, την παραλαβή, την αποθήκευση, τη διανομή και την ανάλωση υλικών και υπηρεσιών υγείας,

η) ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής υλικών, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας,

θ) η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και υλικών υγείας,

ι) η εκπαίδευση και η παροχή οδηγιών και κατάρτισης σε τμήματα προμηθειών των φορέων του άρθρου 7 και

ια) η διερεύνηση και υποστήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών υγείας, καινοτόμων υλικών και υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα υγείας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button