ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Υπουργείο Υγείας: Πώς θα λειτουργεί το ΚΕΣΥ – Τι προβλέπει απόφαση

Τι αλλάζει το υπουργείο Υγείας στο ΚΕΣΥ

Το ΚΕΣΥ αλλάζει καθώς το υπουργείο Υγείας τροποποίησε τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών ενώ ορίζει και τον τρόπο που θα λειτουργούν πλέον τα όργανα.

Με απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια θεσπίστηκε ο νέος εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) Περιλαμβάνει εφτά άρθρα στα οποία περιγράφονται αναλυτικά το πως θα αποφασίζει το ΚΕΣΥ για θέματα που αφορούν τον χώρο της υγείας.

Να υπενθυμιστεί εδώ ότι πρόσφατα το ΚΕΣΥ εισηγήθηκε το 20% των νέων γιατρών να παίρνει ειδικότητα μετά από εξετάσεις. Απόφαση που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στον ιατρικό κόσμο αλλά και στους σπουδαστές καθώς με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται η σειρά προτεραιότητας.

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό ρεπορτάζ: Υπουργείο Υγείας: Μπάχαλο με τις ειδικότητες των νέων γιατρών – Αιφνιδιαστική απόφαση για εξετάσεις μέσω του ΚΕΣΥ

Δείτε ΕΔΩ τον νέο εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.)

Άρθρο 1 Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) αποτελεί το ανώτατο επιστημονικό και αποφασιστικό όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.).

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής προΐσταται του Κε.Σ.Υ., συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, προεδρεύει σε αυτές και επιλαμβάνεται των τακτικών και έκτακτων θεμάτων που σχετίζονται με την αποστολή ή τη λειτουργία του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Οι Εισηγητές των θεμάτων ορίζονται μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου.

Το Κε.Σ.Υ. εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. Με απόφαση της Δ.Ε. μπορεί να εκπροσωπείται για συγκεκριμένο θέμα και από ένα μέλος της.
Επιμελείται τη διατύπωση και προώθηση των σχετικών γνωμοδοτήσεων-εισηγήσεων- εκθέσεων προς τον Υπουργό Υγείας.

Ο Πρόεδρος αποφασίζει για τον τρόπο χειρισμού των εγγράφων που απευθύνονται και αφορούν το Κε.Σ.Υ. και υπογράφει απαντήσεις εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Επίσης, δύναται να εκχωρήσει μέρος της αρμοδιότητας αυτής στον Αντιπρόεδρο.

Με τις δημόσιες υπηρεσίες, η επικοινωνία για λογαριασμό του Κε.Σ.Υ. γίνεται μόνο από τα μέλη της Δ.Ε. ή και τη Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κε.Σ.Υ., κατόπιν σχετικής απόφασης της Δ.Ε.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει, τακτικά, δύο (2) φορές ανά μήνα και έκτακτα, όταν: α) κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο, β) κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας ή γ) κατόπιν εγγράφου αιτήματος, τουλάχιστον τριών (3) μελών της. Κατά την κατάθεση του αιτήματος αυτού, προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, επισυνάπτονται οι σχετικές εισηγήσεις και προτείνεται ο χρόνος συνεδρίασης.

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Υγείας.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των 3/5 των μελών της και παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται μετά από σύντομη συζήτηση η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας η πλειοψηφία καθορίζεται από την ψήφο του Προέδρου.

Η ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης είναι φανερή. Στα πρακτικά αναγράφονται και οι μειοψηφούσες απόψεις.

4. Για κάθε τακτική συνεδρίαση αποστέλλεται η ημερήσια διάταξη, τα θέματα της οποίας καθορίζονται από τον Πρόεδρο, με τις σχετικές εισηγήσεις τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Θέμα που δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να συζητηθεί, εφόσον προταθεί κατά την αρχή της συνεδρίασης, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήσει η πλειοψηφία των μελών.

Η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις τίθενται στη διάθεση των μελών από τη Γραμματεία της Διοικούσας Επιτροπής.

Σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής, αποστέλλονται προσκλήσεις σε όλα τα μέλη της, 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στις προσκλήσεις ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα αυτής.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής αποφασίζει και συγκαλεί την έκτακτη συνεδρίαση εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Μέλος που δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει για την απουσία του τουλάχιστον μια ημέρα (1) πριν, τη Γραμματεία της Διοικούσας Επιτροπής.

Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται σχετικά πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και λόγω του μεγάλου όγκου των θεμάτων, οι συνεδριάσεις δύναται να ηχογραφούνται.

Αντίγραφα πρακτικών χορηγούνται σε όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά δεν δημοσιεύονται. Αποσπάσματα πρακτικών μπορεί να δοθούν σε τρίτο, εφ’ όσον έχει υποβληθεί αιτιολογημένη αίτηση και κριθεί σκόπιμο από τα μέλη της Δ.Ε. Τυχόν έξοδα βαρύνουν τον αιτούντα.

5. Η Διοικούσα Επιτροπή, για την προώθηση του έργου της και την εκπλήρωση των σκοπών του Κε.Σ.Υ.:
α. Εισηγείται τη συγκρότηση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ειδικών επιτροπών και ομάδων εργασίας και δύναται να καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών τους.

β. Δύναται να ορίζει ειδικούς εισηγητές-εμπειρογνώμονες, από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, μεμονωμένα ή σε ομάδες, για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων, ή να απευθύνεται σε αυτούς εγγράφως, για παροχή πληροφοριών ή διατύπωση γνώμης επί εξειδικευμένων θεμάτων και επίσης να τους καλεί στις συνεδριάσεις της, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

γ. Δύναται να εισηγείται θέματα προς συζήτηση και να ορίζει εισηγητές στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αποτελεί εισηγητικό όργανο της Διοικούσας Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. Συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τη Διοικούσα Επιτροπή ανά δύο (2) μήνες. Επίσης, συνεδριάζει εκτάκτως οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή ή από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του.

2. Ο Συντονιστής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του, βάσει των αιτημάτων της Διοικούσας Επιτροπής και των προτάσεων που καταθέτουν τα μέλη και προεδρεύει σε αυτές. Οι Αναπληρωτές Συντονιστές προετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίασης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον Συντονιστή και σύμφωνα με τις οδηγίες του, και τον επικουρούν στην άσκηση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση κωλύματος του Συντονιστή, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων προεδρεύει ο Αναπληρωτής Συντονιστής.

3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων παρίστανται μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου να παρέχουν ενημέρωση επί των τρεχόντων θεμάτων ή να ζητούν τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων για θέματα που σχετίζονται με το έργο των επιτροπών της παρ. 6 του άρθρου 4, του ν. 1278/1982 (Α’ 105), όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

4. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων εισηγείται προς τη Διοικούσα Επιτροπή, μετά από αίτημά της ή και αυτεπαγγέλτως, τόσο επί θεμάτων που απασχολούν άμεσα το έργο των επιτροπών της παρ. 6 του άρθρου 4, του ν. 1278/1982 (Α’ 105), όσο και επί ειδικότερων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κε.Σ.Υ.

5. Μετά από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στις ανωτέρω επιτροπές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Για κάθε τακτική συνεδρίαση αποστέλλεται η ημερήσια διάταξη, με τις σχετικές εισηγήσεις τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Θέμα που δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να συζητηθεί, εφόσον προταθεί από τον Πρόεδρο κατά την αρχή της συνεδρίασης, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις τίθενται στη διάθεση των μελών, από τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης σύγκλησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων αποστέλλονται προσκλήσεις σε όλα τα μέλη του, καθώς και σε άλλους τυχόν συμμετέχοντες 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στις προσκλήσεις ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα αυτής.

Ο Συντονιστής αποφασίζει και συγκαλεί την έκτακτη συνεδρίαση, εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

6. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των 3/5 των μελών του και παίρνει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται μετά από σύντομη συζήτηση η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, η πλειοψηφία καθορίζεται από την ψήφο του Προεδρεύοντος Συντονιστή.

Η ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης είναι φανερή. Στα πρακτικά αναγράφονται και οι μειοψηφούσες απόψεις.
Μέλος που δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει για την απουσία του τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν, τη Γραμματεία του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης αποστέλλονται στα μέλη για παρατηρήσεις και υπογραφή και επικυρώνονται με υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων και για τη διευκόλυνση της τήρησης των πρακτικών, οι συνεδριάσεις ηχογραφούνται και το έργο ηχο-αποηχογράφησης, ανατίθεται σε εταιρεία ηχογραφήσεων.

Αντίγραφα πρακτικών χορηγούνται στα μέλη του Συμβουλίου. Τα πρακτικά δεν δημοσιεύονται. Για να δοθεί απόσπασμα πρακτικού σε τυχόν ενδιαφερόμενο πρέπει να προηγηθεί τεκμηριωμένη αίτηση και να εγκριθεί το αίτημα από τη Διοικούσα Επιτροπή. Τυχόν έξοδα βαρύνουν τον αιτούντα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εισηγητικά Όργανα στη Διοικούσα Επιτροπή του Κε.Σ.Υ. αποτελούν και οι αναφερόμενες στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1278/1982 (Α’ 105) Επιτροπές. Συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα πρακτικά υποβάλλονται στη Διοικούσα Επιτροπή. Μέλη της Δ.Ε. δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις.

Αντίγραφα πρακτικών χορηγούνται μόνο στα μέλη τους. Η χορήγηση αντιγράφων σε μη μέλη είναι δυνατή, με την προϋπόθεση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος και την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής. Τυχόν έξοδα, βαρύνουν τον αιτούντα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αναφερόμενες στην περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1278/1982 (Α’ 105), ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. Το έργο τους καθορίζεται με την απόφαση συγκρότησή τους. Τα πρακτικά τους υποβάλλονται στη Διοικούσα Επιτροπή, δεν δημοσιεύονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Ο ρόλος των Οργάνων αυτών είναι να προπαρασκευάσουν τα θέματα που τους ανατίθενται από τη Διοικούσα Επιτροπή, προκειμένου να την υποβοηθήσουν στην επιτέλεση του έργου της. Η τελική απόφαση είναι αρμοδιότητα της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να καθορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών τους, ή να παρίσταται με μέλη της στις συνεδριάσεις τους. Η συχνότητα των συνεδριάσεων καθορίζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τις δυνατότητες-υποχρεώσεις των μελών και του Γραμματέα. Κατά την εξέταση των θεμάτων λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα θέματα της λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των ως άνω επιτροπών, ειδικών επιτροπών και ομάδων εργασίας καθορίζονται με τις αποφάσεις συγκρότησής τους και τα αναφερόμενα στην παρούσα, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 2690/1999, Α’45), όπως ισχύει. Η Δ.Ε. δύναται να εκδίδει οδηγίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη των Οργάνων αυτών τηρούν εχεμύθεια κατά την επεξεργασία των θεμάτων και αποστέλλουν τις εισηγήσεις τους στη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει και την αρμοδιότητα της λήψης των τελικών αποφάσεων. Αντίγραφα πρακτικών χορηγούνται μόνο στα μέλη των Οργάνων, τα οποία δεν επιτρέπεται να τα κοινοποιούν σε τρίτους. Η χορήγηση αντιγράφων σε μη μέλη είναι δυνατή μόνο μετά από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος. Τυχόν έξοδα, βαρύνουν τον αιτούντα.

Σε περίπτωση που δημιουργηθούν προβλήματα, λόγω διαρροών ή πλημμελούς λειτουργίας, η Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να φροντίσει για την αντικατάσταση των μελών που θεωρεί ότι ευθύνονται.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κε.Σ.Υ., τηρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα βιβλία.
1. Πρωτόκολλο,
2. Βιβλίο πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής,
3. Βιβλίο αποφάσεων Διοικούσας Επιτροπής,
4. Βιβλίο πρακτικών Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων,
5. Βιβλίο εισηγήσεων Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων,
6. Βιβλία εισηγήσεων Επιτροπών, Ειδικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας,
7. Βιβλίο Γνωμοδοτήσεων στον Υπουργό Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε σχετική με τα ως άνω θέματα, περί της εσωτερικής λειτουργίας του Κε.Σ.Υ., απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button